073 - 6 145 374 / 06 - 222 99 135

Privacy Statement Voixlà! Jacqueline Blom

Voixlà! hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy statement wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voixlà! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven en op te vragen;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en dit respecteer.

Als Voixlà! ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden en werkzaamheden van Voixlà!

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voixlà! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Voixlà! van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
 • Ik ben mij bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mailberichten

Als je Voixlà!een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je stuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Jacqueline gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Voixlà! heeft hier geen invloed op. Zij heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Rechten omtrent je gegevens

Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of, in jouw opdracht, direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Voixlà! Jacqueline Blom

Wielewaal 27, 5262 WL Vught.

073-6145374 of 06-22299135

Email: Jacqueline@voixla.nl


Copyright

© Voixlà! Jacqueline Blom te Vught. Alle teksten, foto’s en geluidsbestanden op en de lay-out van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voixlà! Jacqueline Blom.
Uw browser ondersteund geen java, om de site volledig te zien moet u java aanzetten bij de opties.